πολιτική εμπιστευτικότητας

1. Γενικές πληροφορίες

Η εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας στοιχείων  αποτελεί μια από τις  κύριες δραστηριότητες της SC ONLINESHOP SRL, με την έδρα στο  Olteniei 26A Piatra Neamţ, România, με την ιδιότητα του χειριστή δεδομένων.

Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να προστατέψουμε την εμπιστευτικότητά σας  και να είμαστε ανοιχτοί σχετικά με τον τρόπο με το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Αυτό το έγγραφο έχει το ρόλο να σας πληροφορήσει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων  και των δικαιωμάτων όσον αφορά αυτή  την επεξεργασία σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό όσον αφορά την προστασία των προσωπικών στοιχείων (“GDPR” - Κανονισμός της ΕΕ αρ. 679/2016)  και η τοπική ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος αρ.677/2001),  για τη χρήση της ιστοσελίδας, www.mypni.gr.

 

2. Αρχές προστασίας δεδομένων

-  Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων θα γίνει μόνο  για τους καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.   

-  Τα προσωπικά στοιχεία θα είναι ακριβή, και όπου χρειάζεται, θα εκσυγχρονιστούν.

-  Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί με νόμιμό, ορθό και διαφανή τρόπο.

- Ολα τα προσωπικά στοιχεία θα τηρηθούν εμπιστευτικά  και θα αποθηκευτούν κατά τρόπο που να διασφαλίζει την απαραίτητη ασφάλεια.

-  Τα προσωπικά στοιχεία δεν θα διανέμονται σε τρίτους εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις συμφωνίες. 

 

3. Κατηγορίες επεξεργασμένων προσωπικών στοιχείων

Προσωπικά στοιχεία είναι οποιαδήποτε πληροφορία που μπροεί να  σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή μην αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (το υποκείμενο πρόσωπο). Τα προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβάνουν όλους τους τίπους άμμεσων ή έμμεσων πληροφοριών (που χρησιμοποιούνται σε σχέση με άλλα δεδομένα) που αναφέρεται στο πρόσωπο υποκείμενο, όπως όνομα, ημερομηνία γέννησεως, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθυνσεις, αριθμοί τηλεφωνου, κτλ..

Τα προσωπικά στοιχεία  τα οποία συλλέγονται από την ONLINESHOP SRL μπορούν να εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

- πελάτης  -  θα επεξεργάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία  όπως το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθύνση, διεύθυνση τιμολόγησης, διευθυνσης παράδοσης, στοιχεία σχετικά με τον τρόπο  με το οποίο χρησιμοποιήστε κατεύθειαν το www.mypni.gr, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες κατηγορίες δεδομένων που τα παρέχεται άμμεσα στο πλάισιο της δημιουργίας λογαριασμού χρήστηστο πλαίσιο της τοποθέτησης μιας παραγγελίας μέσω τουwww.mypni.gr ή σε οποιοδήποτε άλλο τρόπο  που προκύπτει από τη χρήση του www.mypni.gr.  

- επισκέπτης  - θα επεξεργάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που τα παρέχεται άμμεσα στα πλάισια χρήσης του www.mypni.gr, όπως είναι τα στοιχεία που παρέχεται για το έντυπο με ερωτήσεις ή καταγγελίες, καθώς το συμπληρώνεται.

- υποψήφιος για μια εργασία  στα πλαίσια της ONLINESHOP SRL με την ιδιότητα του υποψηφίου, με την πρόσβαση στο τμήμα Καριέρα, διαθέσιμο στο www.mypni.gr – θα επεξεργάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που τα παρέχαι για αυτό το πλαίσιο, όπως όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, εμπειρία, καθώς και οποιαδήποτε συμπεριλαμβανομένα στοιχεία μέσα στα έγγραφα που επιθυμείτε να μεταφορτώσετε μέσα σ’αυτό.

- πρόσωπο επικοινωνίας των Συνεργάτων ή πιθανών συνεργάτων,– θα επεξεργάσουμε τα στοιχεία επικοιννίας σας, όπως όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο που τα παρέχεται  στα πλαίσια της έναρξης ή διεξαγωγής της συμβατικής σχέσης με τους Εταίρους ή με τους πιθανούς εταίρους .

Η παροχή των στοιχείων σας για αυτό το σκοπό είναι εθελοντική. Η άρνηση παροχής των στοιχείων σας για αυτό το σκοπό δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για σας. Η επεξεργασία των στοιχείων σας για αυτό το σκοπό έχει στη βάση τη συγκατάθεσή σας, εάν επιλέξτε να το  παρέχεται.

 

4. Σκοπός της συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων

Ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ONLINESHOP SRL είναι η ομαλή ανάπτυξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ των μερών.

Για την εκπλήρωση των νομικών ευθυνών που αναλαμβάνει η ONLINESHOP SRL, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, των φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και για την υποχρεωτική αρχειοθέτηση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:
- για τη λήψη, την επικύρωση, την αποστολή και την τιμολόγηση της παραγγελίας, την ενημέρωσή σας σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας, την ακύρωσή της, την οργάνωση της επιστροφής παραγγελθέντων προϊόντων, καθώς και τη διαχείριση των προϊόντων που καλύπτονται από την εγγύηση.

- ενημέρωση των πελατών / αγοραστών σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού τους, επίλυση προβλημάτων οποιουδήποτε είδους σχετικά με μια παραγγελία, αγαθά ή / και υπηρεσίες που αγοράστηκαν,
- για εμπορικές δραστηριότητες, αντίστοιχα, για τη διαβίβαση, μέσω τηλεπικοινωνιακών επικοινωνιών εξ αποστάσεως (e-mail, sms), εμπορικών επικοινωνιών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από την ONLINESHOP SRL,
- την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και / ή περιοδικών ειδοποιήσεων, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail, SMS), μόνο εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει εκφράσει  ρητά τη συγκατάθεσή του

- έρευνα αγοράς, παρακολούθηση των πωλήσεων και συμπεριφορά πελάτη / αγοραστή
- για την επίλυση καταγγελιών
- για σκοπούς και λόγους που σχετίζονται με φορολογικές και οικονομικές αποστολές.

 

Επίσης, η ONLINESHOP SRL μπορεί να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σε άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά μόνο βάσει δέσμευσης αυτών και μόνο για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα αυτά διατηρούνται σε ασφαλή βάση και ότι η παροχή αυτών των προσωπικών πληροφοριών γίνεται σύμφωνα με το νόμο. ως εξής: παροχείς υπηρεσιών ταχυμεταφορών, πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, ασφαλιστές, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών / τραπεζικών υπηρεσιών, τηλεπωλήσεις ή άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες με τις οποίες μπορούμε να αναπτύξουμε κοινά προγράμματα προσφοράς στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών .

Οι προσωπικές πληροφορίες του πελάτη μπορούν επίσης να παρέχονται στη Γενική Εισαγγελία, στην Αστυνομία, στα δικαστήρια και σε άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα του κράτους, με βάση και εντός των ορίων των νομικών διατάξεων και ως αποτέλεσμα ρητά διατυπωμένων αιτημάτων.

 

5. Διάρκεια επεξεργασίας, μεταφορά και ασφάλεια δεδομένων

Η ONLINESHOP SRL θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκε και θα αποθηκεύσει τα δεδομένα μόνο όπως είναι απαραίτητο για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς ή για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις νομικές διατάξεις του θέματος. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται αυστηρά σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Εάν είστε πελάτης, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για όλη τη διάρκεια των συμβατικών εκθέσεων και στη συνέχεια σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές της ONLINESHOP SRL, αντίστοιχα για τη διάρκεια που απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων που μας αναλογούν (για παράδειγμα, στην περίπτωση των δικαιολογητικών χρηματοοικονομικής λογιστικής για τις οποίες η περίοδος διατήρησης που προβλέπεται από το νόμο είναι 10 έτη από την ημερομηνία του τέλους του οικονομικού έτους κατά το οποίο συντάχθηκαν).

Εάν είστε πελάτης και ασκείτε τη δυνατότητα διαγραφής του λογαριασμού χρήστη, πατώντας το κουμπί Διαγραφή λογαριασμού, θα ερμηνεύσουμε αυτήν την ενέργεια ως την επιλογή σας να διαγραφεί από τη λήψη εμπορικών ανακοινώσεων που σας ενημερώνουμε και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του www.mypni.gr. Με αυτή την έννοια, εάν επιλέξετε να διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη, δεν θα σας αποστέλλουμε πλέον μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και μηνύματα SMS αυτού του τύπου. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαγραφή του λογαριασμού σας δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν δεν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ή αν θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω στο σημείο VI. Εάν ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού, αλλά για το λογαριασμό αυτό υπάρχει τουλάχιστον μία η αίτηση διαγραφής του λογαριασμού μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μετά την παράδοση των προϊόντων και την ολοκλήρωση της τελευταίας ενεργού παραγγελίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην ONLINESHOP SRL μπορούν να μεταφερθούν εκτός της Ρουμανίας, αλλά μόνο σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ONLINESHOP SRL θα εφαρμόζει και θα διατηρεί τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, αποκάλυψη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ιδίως όταν η επεξεργασία συνεπάγεται τη μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή. παράνομη επεξεργασία.

 

6. Τα δικαιώματα που απολαμβάνετε

Σε σχέση με αυτή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εάν επιλέξετε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα απολαύσετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων

δικαίωμα πρόσβασης ·
το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων,
το δικαίωμα να ζητηθεί ο περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·
το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων ·
το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν ·
το δικαίωμα να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη και στην εθνική εποπτική αρχή για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·
το δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων (δημιουργία προφίλ).

 

 Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, μπορεί να υποβληθεί στην ONLINESHOP SRL μια γραπτή αίτηση, με ημερομηνία και υπογραφή. Από τις 25 Μαΐου 2018 για οποιαδήποτε ερώτηση ή δυσαρέσκεια που σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]
Προκειμένου να διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα ενημερωμένα, συνιστούμε στους χρήστες να μας ενημερώνουν για οποιεσδήποτε αλλαγές ή αποκλίσεις.

  

7. Τελικές κοινοποιήσεις

Στην απίθανη περίπτωση που οι χρήστες της ONLINESHOP SRL υπέστησαν αποζημίωση λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και η εταιρεία μας δεν χειρίστηκε σωστά την καταγγελία, έχουν τη δυνατότητα να στείλουν καταγγελία στην ανώτερη αρχή (ANSPDCP).
Αυτές οι πολιτικές που παρουσιάζονται παραπάνω μπορούν να ενημερώνονται από καιρό σε καιρό, π.χ. ως αποτέλεσμα αλλαγών στη σχετική εσωτερική ή διεθνή νομοθεσία. Εάν γίνουν αλλαγές στο υλικό αυτό, οι πελάτες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιστότοπου πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών.
Ενθαρρύνουμε τους πελάτες να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνονται για τα τελευταία νέα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.

 

Διαβάζοντας το Έγγραφο, έχετε συνειδητοποιήσει ότι έχετε εγγυημένα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, το δικαίωμα παρέμβασης, το δικαίωμα αναίρεσης, το δικαίωμα να μην υποβληθεί σε ατομική απόφαση, το δικαίωμα να απευθυνθείς σε εσάς η δικαιοσύνη σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων, που κατοχυρώνεται από το νόμο 677/2001 για την προστασία των προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και τον κανονισμό της ΕΕ αριθ. 679/2016